Fris op orde
Professional Organizer / Opruimcoach 

Disclaimer            

Fris op orde verleent je hierbij toegang tot de website van Fris op orde en publiceert hier teksten, afbeeldingen, video’s en andere materialen die door Fris op orde zijn aangeleverd. Fris op orde behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder je daarover mededeling te doen.

Aansprakelijkheid

Fris op orde betracht bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie en inhoud uiterste zorgvuldigheid. De op de website aangeboden informatie en materialen worden echter aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De inhoud van deze website is slechts informerend van aard. Fris op orde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van het bezoeken van deze website of handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie of inhoud die op of via deze website is verkregen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt uitsluitend bij jou als bezoeker.

Fris op orde garandeert niet dat de op deze website te vinden informatie en inhoud te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door jou nagestreefde doel.

Wanneer op Fris op orde links zijn aangebracht die leiden naar websites van anderen, dan betreffen dat websites waarvoor Fris op orde op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Fris op orde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie of inhoud die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden betekent niet dat Fris op orde de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, maar is alleen bedoeld om jou te attenderen op aanvullende informatie.

Wijzigingen

Fris op orde behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het verdient daarom aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.